فرم دریافت سفارشات نمایندگان تکنوفلور

کلاس مدرن

کلاس بیتلز

کلاس آدلر

کف پوش pvc کلاس مدرن

نحوه پرداخت(Required)

توضیحات مهم

اعلام زمان تحویل سفارشات نمایندگان تا پایان روز ۲۷ همان ماه خواهد بود.
زمان تحویل سفارشات حداکثر هجدهم تا بیست و هفتم ماه بعد خواهد بود.
سفارشات ارسالی پس از هجدهم ماه در نوبت تحویل نخواهد گرفت.
زمان تحویل سفارشات حداکثر هجدهم تا بیست و هفتم ماه بعد خواهد بود.