با هوش مصنوعی تکنوفلور هوشمندانه انتخاب کنید

هوشمندانه انتخاب کنید

با هوش مصنوعی تکنوفلور هر پارکت را بر اساس رنگبندی محیط انتخاب کنید

1 1

به راحتی شبیه سازی کنید

از محیط مورد نظر عکس بگیرید 

 و پارکت لمینت تکنوفلور را جانمایی کنید

2

مقایسه کنید

پارکت لمینت قبلی و بعدی را به راحتی مقایسه کنید

4